hd sport איראה ישראל - תקנון האתר
   הזמנות ושרות לקוחות :
      054-4621415              
     הצעות מחיר :
          hdsport@hotmail.co.uk      054-4621415       
צור קשר :                    
 
               
     
דף הבית >> תקנון האתר
HD sport - תקנון מכירות באינטרנט

מבוא
1. החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידיציבור הגולשים באינטרנט בישראל (להלן:"האתר") האתר מופעל ע"י חב' ח.ד ספורט תחת שמה המסחרי hd sport
2. רשאים להשתתף במכרז בני 18 ומעלה, בעליתא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל, אשר ברשותםכרטיס אשראי תקף בישראל.
3. תנאי מוקדם לתוקף זכייתו של משתתף במכרז הואאישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
4. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
5. הוראות תקנון זה יחולו על כלשימוש ורכישה שיעשו על ידי לקוח הגולש באתר ורוכש בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הלקוח לביןהחנות , לכל דבר ועניין.
6. הלקוח הגולש באתר מצהיר ומתחייב כי התבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון וכי הינו מודע לתקנון ולהוראותיו , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .
7. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הצהרת והסכמת הלקוח לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אםהלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנו מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
8. hd sport שומרת על זכותה לשנות תקנון זה,להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו.כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה תקף באותה עת ויפורסם באתר.
9. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה,תהא לבית המשפט המוסמך בבאר-שבע סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

על האתר
1. החנות תאפשר ללקוח לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים , היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל .
2. בעלי החנויות , בתי העסק ומפעיליהם ( להלן: "הספקים" )מציעים בחנות מוצרים ושירותים למכירה במגוון אפשרויות.
3. hd sport תעשה כל מאמץ שהאתר יפעל כסדרו.עם זאת ייתכנו שיבושים בפעילות האתר אשר אינם תלויים hd sport.
4. האתר צפוי להכיל קישורים(לינקים) לאתרי אינטרנט לנוחיות הלקוח,שאינם מופעלים ע"י hd sport והיא אינה נושאת באחריות לתוכנם ו/או למידע המתפרסם בהם,לרבות שלמותם,דיוקם עדכניותם ונכונותם או לכל פרט הקשור עימם.למען הסר ספק, hd sport לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף,כספי או אחר,שייגרם,ככל שייגרם,ללקוח כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע המופיע בשירותים שיגיע אליהם באמצעות האתר.
5. הלקוח מסכים כי hd sport תהא פטורה מכל נזק ,הפסד או הוצאה(להלן:"נזק") העלולים להיגרם לגולש באתר בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא הנובע משימוש באתר לרבות כתוצאה משיבוש בנתונים ו/או בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני ו/או מכני לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר.
6. ידוע ללקוח והוא מסכים לכך כי hd sport ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת,שבאמצעותו פועל האתר, יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים שעלולים לפגוע במחשב של הלקוח או כל גורם אחר שאינו בשליטת hd sport.
7. ידוע ללקוח והוא מסכים לכך כי hd sport שומרת לעצמה הזכות לסרב ואו להעניק,בכל עת,גישה לאתר,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
8. hd sport לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם ללקוח עקב אי קבלת הצעתו לרכישת מוצר והלקוח פוטר בזה את hd sport מכל נזק כאמור .

זכויות קניין רוחני
1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות פטנטים,מדגמים,זכויות יוצרים שיטות וסודות מסחריים הינם רכושה הבלעדי של hd sport.
2. זכויות הקניין הרוחני חלות ,בין היתר,על בסיסי הנתונים,רשימות ותיאורי המוצרים,עיצוב גרפי של האתר,שיטות שיווק ,קוד מחשב וכל פרט הקשור להפעלת האתר.
אין להעתיק ,לשכפל ,להפיץ,למכור לשווק,לשנות מידע מהאתר לרבות סימני מסחר,תמונות טקסטים וקוד מחשב ללא קבלת אישור מראש ובכתב hd sport.
שיטות המכירה בחנות

א .פומביות
1. שיטת המכירה הפומבית הינה מכירה בה מוצעים למכירה , מוצרים בכמות מכסימלית כפי שנקבעה ע"י הספק , למרבה במחיר .
במכירה פומבית יוצג בדף המכירה המחיר הנמוך ביותר שאפשר להציע ( להלן:" מחיר המינימום" ) ו/או את סכוםהקפיצה בו ניתן לתת הצעה מעל מחיר המינימום ( להלן: "סכום קפיצה המותר" ) וכן מספרהיחידות המוצעות למכירה בגין כל מוצר ומוצר .
כל המחירים יהיו נקובים בש"ח.
2. סכום הקפיצה המותר יכוללהשתנות במהלך המכירה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל החנות.
3. הוצעהיחידה אחת של מוצר או שירות למכירה, כל משתתף רשאי להציע הצעת מחיר ובתנאי שזוגבוהה יותר ממחיר המינימום כפי ב. ג. רגילה

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.
הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :

1. החנות תציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.
2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמו .השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
למען הסר ספק,בכל שיטת מכירה,הלקוח נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים שבהם הוא מעוניין קודם להגשת הצעתו.

אופן ההשתתפות במכירות
1. לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא , לאחר בחירת שם
משתמש וסיסמא , יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד''.
2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך
המשתתף ל"מבצע פעולה".
לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה שלפרטי כרטיס האשראי ועם אישור
ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.
4. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס
האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
5. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה
לנכונות הפעולות.
6. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים
ואזרחיים.
7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה
ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות
לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי.
במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי .
לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , יראו החנות את העסקה כמבוטלת .
8. בעלי החנויות יציגו בחנות פרטים בדבר המוצר ו/או השירות, מחירו, זמן אספקה וכד'
9. לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל הספקים בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות.

ביטול הצעות
1. בשל שיטת המכירה הנהוגה בחנות לא ניתן לבטל או לשנות את ההצעה במהלך המכירה
ולפני מועד סגירתה .
2. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א -1981 ( להלן: "החוק" ותוצאת ביטולה יהיה בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק,שמשמעותו שחובת ההחזרה של המוצר למחסני המשווק באופן עצמאי חלה על הלקוח. ולחלופין ניתן לחייב את הלקוח בעלות איסוף המוצר ע"י המשווק למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר וההודעה על הביטול נמסרה למוכר בכתב 14 ימים מביצוע הרכישה) ולפחות 2 ימי עסקים קודם למועד שבו אמור השירות להינתן)
3. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות .
4. במקרה של ביטול העסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% מערך הקניה אך לא למעלה מ- 100ש"ח, בהתאם להוראות החוק.
5. אם סופק המוצר לזוכה, חלה חובת החזרת המוצראל מחסני הספקים, על הלקוח.
מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
6. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
7. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש.
8. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
1.8. נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
2.8. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/אובעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
3.8. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
4.8. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
9. הודעהעל ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדףההרשמה.
10. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .
11. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .

אספקת המוצרים
1. החנות ו/או הספקים ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , עד 14 ימי עסקים,  אלא אם צויין מפורשות אחרת.
2. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה
הנקובים , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
1.2. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום
ונזקי טבע.
2.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
3.2. כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
4.2 רכישה באתר בכמות נמוכה מכמות המינימום המצויינת לאותו מוצר תגרום לעכוב משלוח עד להזמנות נוסופות מאותו מוצר עי רוכשים נוספים.
3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/אוהספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עםהלקוח.
4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירהכוללים רק ימי
עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

דמי משלוח
1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר.
2. באספקת המוצר הלקוח נדרש לאשר בחתימתו כי המוצר הגיע תקין .
3. במקרה של החזרת המוצר, חלה עלות המשלוח על הלקוח. המוצר יישלח למחסני החברה באריזתו המקורית .
4. במקרה של החלפת המוצר, על הלקוח לשלוח את המוצר באריזתו המקורית על חשבונו למחסני החברה .בנוסף הלקוח יחוייב בדמי משלוח חוזר של המוצר החדש.

שירות לקוחות
1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות אל נציגינו
2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל hd sport טלפון 0544621415
3. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע פרטיות בחנות
1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגייתSSL
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
3. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול
האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

כללי
1. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתפות במכרז והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי .
מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.
3. החנויות המופיעות באתר אינן בבעלות החנות ואינן מופעלות על ידי האתר , החנויות נמצאות באחריות הבלעדית של הספקים ובעלי החנויות , אלא אם נכתב אחרת . כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים , בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה פומבית או קבוצתית, טיבם ואיכותם נמסרו ע"י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים .
4. החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית .
יחד עם זאתהחנות אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל .
5. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית , שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
6. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
7. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות
האתר , אלא אם נכתב אחרת .
8. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה
מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה .
9. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם אולהשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
10. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .
11. נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.

אמינות
1. החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות פומביות באתר האינטרנט ,
ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.
2. קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם החנות , או הקשור עימה לקחת חלק במכרזים .
עובדי החברה וספקי החברה אף חתומים על מסמך האוסר עליהם מפורשות לבצע רכישות במסגרת האתר.
3. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות .

נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
צוות hd sport מאחל לך קנייה מהנה !
 

מפת האתר              שעות פעילות
אודות                      ימים א-ה  09:00-20:00
גלריה איראה ישראל  יום ו 09:00-12:00
תקנון                       כתובת:
אמנת השירות           משה השיקמה 16 רמות באר שבע
תגובת לקוחות          מייל: hdsport@hotmail.co.uk
הדפסות                   טל:   054-4621415

 
 


                       קניה מאובטחת                                                          עקוב אחרינו                                                         
 
 

 
לייבסיטי - בניית אתרים